Roboty drogowe – ZP-12/2014
Części zamówienia - zadania przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1 – Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr K1936 w miejscowości Rudnik w km 2+051 – 2+383
Zadanie nr 2 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1689 w miejscowości Trzebunia w km 4+722 – 5+542
Zadanie nr 3 – Przebudowa skrzyżowania ulicy Sobieskiego, Jordana i Dąbrowskiego w Myślenicach na rondo

ZP-12/2014 Myślenice, dnia:  05.08.2014 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP-12/2014

Nr publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym: opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.08.2014 r. nr ogłoszenia 168723-2014

ZAMAWIAJĄCY:

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych, 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 82, woj. małopolskie, powiat myślenicki, tel./fax ( 0-12) 272-17-33,

2. Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje:

Zarząd Dróg Powiatowych, 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 82, woj. małopolskie, pow. myślenicki, tel./fax 012 27-217-33, www.zdp-myslenice.pl ,  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Osoby uprawnione do kontaktów z Oferentami:

pok. 4, tel. (12) 272-17-33 lub (0-12) 274-13-99, w godz. 700 -1500

- w sprawach dotyczących postępowania: Marta Zięba e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

- w sprawach technicznych: Irena Figiel-Korzeń, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

3. Adres, pod którym można uzyskać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

1/ Zarząd Dróg Powiatowych, 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 82, pok. nr 3 - sekretariat.

2/ Strona internetowa ZDP Myślenice www.zdp-myslenice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zadania:

Roboty drogowe – ZP-12/2014

Części zamówienia - zadania przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1 – Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr K1936 w miejscowości Rudnik w km 2+051 – 2+383

Zadanie nr 2 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1689 w miejscowości Trzebunia w km 4+722 – 5+542

Zadanie nr 3 – Przebudowa skrzyżowania ulicy Sobieskiego, Jordana i Dąbrowskiego w Myślenicach na rondo

2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

3. Przedmiot zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.24.51-8, 45.23.32.22-1, 45.23.31.28-2, 45.23.31.29-9.

Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe, polegające na wykonaniu chodnika w ciągach dróg powiatowych nr K1936, na długości 332 m i K1689 na długości 820 m oraz przebudowie skrzyżowania ulic w Myślenicach na rondo.

Rodzaje robót w zadaniach przedmiotu zamówienia.

Zadanie nr 1 – Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr K1936 w miejscowości Rudnik w km 2+051 – 2+383:

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.

2. Roboty ziemne.

3. Przebudowa zjazdów.

4. Roboty związane z odwodnieniem.

5. Budowa chodnika.

Zadanie nr 2 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1689 w miejscowości Trzebunia w km 4+722 – 5+542:

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.

2. Roboty ziemne.

3. Przebudowa zjazdów.

4. Wykonanie chodnika.

5. Wykonanie nawierzchni na poszerzeniach i zjazdach.

Zadanie nr 3 – Przebudowa ulicy Sobieskiego, Jordana i Dąbrowskiego w Myślenicach na rondo:

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.

2. Roboty ziemne.

3. Wykonanie ronda.

4. Roboty związane z odwodnieniem.

5. Regulacja studni dla urządzeń podziemnych.

6. Wykonanie chodnika.

7. Wykonanie nawierzchni.

8. Oznakowanie.

Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia oraz zakresy robot zawarte są w przedmiarach robót, projektach oraz SST.

 

4. Termin realizacji zamówienia:

Zadanie nr 1 – 15.10.2014 r.

Zadanie nr 2 – 31.10.2014 r.

Zadanie nr 3 – 31.10.2014 r.

 

5. Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

6. Czy dopuszcza się złożenia oferty częściowej: tak. Liczba części: 3

7. Czy dopuszcza się złożenia ofert wariantowej: nie.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1. Wadium.

1. Wadium wynosi:

- dla zadania nr 1 – 2 300,00 zł,

- dla zadania nr 2 – 3 900,00 zł,

- dla zadania nr 3 – 3 500,00 zł.

Wadium należy wpłacić na konto:

BNP PARIBAS FORTIS, nr rachunku: 12 1600 1462 0008 4781 8071 7038.

2. Termin wpłacenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1)    pieniądzu;

2)    poręczeniach bankowych; lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                        z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3)    gwarancjach bankowych ;

4)    gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

4. Wadium przetargowe powinno być ważne przez cały okres związania ofertą. Gwarancja, poręczenie nie może wygasać przed końcem terminu związania ofertą, podanym w pkt II.8 SIWZ.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona prawidłowo wniesionym wadium, zostanie wykluczony z postępowania.

8. Ksero dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wpłaty wadium w innej formie np. gwarancji kserokopię należy załączyć do oferty, natomiast oryginał należy złożyć w ZDP (księgowość) lub załączyć luzem do oferty.

2. Nie przewiduje się zaliczek na poczet wykonywanego zamówienia.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania działalności lub czynności umożliwiających mu wykonanie przedmiotu zamówienia.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na zasadzie spełnia / nie spełniana, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności umożliwiające mu wykonanie przedmiotu zamówienia – Zał. nr 1 do Oferty.

2. Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie zawodowe rozumiane jako wykonanie przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:

- dwóch zamówień obejmujących budowę lub przebudowę chodnika o wartości każdego co najmniej: 80 000,00 zł brutto – zadanie nr 1;

- dwóch zamówień obejmujących budowę lub przebudowę chodnika w wartości każdego co najmniej  130 000,00 zł brutto – zadanie nr 2;

- dwóch zamówień, każde obejmujące budowę, przebudowę lub remont chodnika oraz wykonanie, przebudowę lub remont nawierzchni, polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej, o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto każde - zadanie nr 3;

oraz posiadał dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na zasadzie spełnia / nie spełnia, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów – Zał. nr 3 do Oferty „Doświadczenie zawodowe” oraz dowodów, określających czy roboty przedstawione w ww załączniku zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3. Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na zasadzie spełnia / nie spełnia, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia – Zał. nr 4 do Oferty.

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym w szczególności osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi (Kierownik Budowy). Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem kierownikiem budowy, posiadającym kwalifikacje uprawniające go do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i doświadczenie zawodowe oraz posiadającym aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na zasadzie spełnia / nie spełnia, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę dokumentu – zał. nr 6 do Oferty „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”, wraz z zawartym w nim oświadczeniami.

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zawartą i opłaconą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w ramach, której wykonywał będzie zamówienie publiczne na podstawie tej Specyfikacji.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na zasadzie spełnia / nie spełnia, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę dokumentu – polisa lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, jeżeli ważność ubezpieczenia uzależniona jest od zapłaty składki wraz z polisą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument jej opłacenia.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami;

- opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawa Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – Zał. nr 6 do Oferty.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) określonych w II.3.b, II.3.c i II.3.d SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że;

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

Dokumenty, o których mowa w pkt 1a i 1c, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa w pkt 1b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

INNE DOKUMENTY

Pozostałe wymagane przez Zamawiającego dokumenty, które Wykonawca winien dostarczyć:

1) Formularz ofertowy z ofertą cenową wraz z Kosztorysem ofertowym z cenami jednostkowymi sporządzony zgodnie z wymogami SIWZ;

2) Oświadczenie Wykonawcy, o posiadaniu uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności umożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia;

3) Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia;

4) Dowód wniesienia wadium;

5) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia – jeżeli w Ofercie Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe innych podmiotów;

6) Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych, bądź też pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu lub zawarcie umowy nie wynika z innych dokumentów załączonych.

 

Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

 

PROCEDURA:

1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

2. Kryteria oceny Ofert: najniższa cena (cena 100%).

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

4. Zmiana umowy.

Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem:

1) terminu wykonania robót, w przypadku określonym w specyfikacji, zmiany technologii, wprowadzenia robót zamiennych, zmiany organizacji ruchu oraz jeżeli od podpisania umowy do określonego w niej terminu wykonania przedmiotu zamówienia pozostało mniej niż 60 dni – na warunkach i w sposób określony w umowie;

2) wystąpienia zdarzeń określanych jako siła wyższa, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy i które nie wynikają z winy żadnej ze stron oraz na których powstanie lub co do których zapobieżenia żadna ze stron nie mogła mieć wpływu;

3) zmiany osób nadzorujących;

4) zmiany zakresu robót, niepowodująca zmiany przedmiotu zamówienia;

5) zmiany, nieważnych wskutek niezgodności z przepisem powszechnie obowiązującym, postanowień umowy w sposób określony w umowie;

6) zmian, co do których strony są upoważnione na podstawie ustawy, np. zabezpieczenia.

5. Informacje administracyjne:

5.1 Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5.2 Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego, 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 82, pok. nr 3, do 20.08.2014 r. godz. 900.

5.3 Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 20.08.2014 r., godzina 905, Zarząd Dróg Powiatowych, Myślenice, ul. Słowackiego 82, pok. nr 6.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wzór umowy

Formularz ofertowy wraz z załącznikami

Część techniczna - zadanie nr 1

Część techniczna - zadanie nr 2

Część techniczna - zadanie nr 3

Unieważnienie - zadanie nr 2

Ogłoszenie o wyniku postępowania